Winkelwagen

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Laptopia, gevestigd te Amstelveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34105052.


Artikel 1: Algemeen

De contractspartner van Laptopia wordt aangeduid als afnemer.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, en overeenkomsten met Laptopia.
De afnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts toegestaan, indien dit schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 2: Overeenkomst

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.
Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een opdracht of bestelling door Laptopia op haalbaarheid is beoordeeld. Laptopia heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten of bestellingen niet te accepteren.


Artikel 3: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend-, plaatsing- en installatiekosten. Indien tussen het moment van acceptatie van de opdracht of bestelling en de datum van verzending, prijswijzigingen optreden, behoud Laptopia zich het recht voor deze wijzigingen door te berekenen.


Artikel 4: Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, opties, enz. en alle overige informatie in folders, op internet en offertes gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding zijn. 


Artikel 5:  Betaling


Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de betaling vooruit per bank of giro.
Indien schriftelijk overeengekomen is dat goederen of diensten op rekening kunnen worden gekocht door de afnemer, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer een rente van 1,5%, zegge anderhalf procent, voor elke kalendermaand of een gedeelte daarvan verschuldigd aan Laptopia.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die betrekking hebben op incasso van het door de afnemer verschuldigde bedrag, komen voor rekening van de afnemer. De incassokosten worden overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten berekend, doch met een minimum van €100, zegge honderd euro.


Artikel 6: Levering

De aflevering van goederen en diensten geschiedt, na ontvangst van de vooruitbetaling van de afnemer, binnen de overeengekomen leveringstermijn. Indien de leveringstermijn wordt overschreden, heeft Laptopia het recht op een nalevertermijn van dertig dagen. Voor vertraging in de aflevering en de daaruit eventueel ontstane schade, is Laptopia nimmer aansprakelijk.
De afnemer draagt het risico van de goederen van het ogenblik af waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. De afnemer dient de goederen bij aflevering te controleren op compleetheid en eventuele schade. Incomplete of beschadigde goederen mogen niet in ontvangst worden genomen. Indien incomplete of beschadigde goederen wel in ontvangst worden genomen, komt dit voor rekening en risico van de afnemer.  


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de aan de afnemer geleverde goederen, wordt door Laptopia uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten, rente en andere vorderingen ten laste van de afnemer.
Het staat de afnemer niet vrij om voordien, met betrekking tot de goederen, rechten over te dragen aan derden.
De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldig te bewaren en op eerste verzoek van Laptopia, de goederen aan Laptopia ter beschikking te stellen. 


Artikel 8: Garantie

Laptopia verstrekt garantie op goederen gedurende drie maanden, te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Laptopia geeft op verbruiksartikelen, zoals accu's, geen garantie.
Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Laptopia verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden worden voor rekening van Laptopia zo spoedig mogelijk herstelt, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering. De garantieverplichting van Laptopia geeft de afnemer geen recht op schade vergoeding.
De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende goederen voor eigen rekening en risico te verzenden naar het door Laptopia op te geven adres.
De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:
de afnemer de goederen heeft verwaarloosd
de afnemer wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht
de afnemer wijzigingen heeft laten aanbrengen
de afnemer reparaties heeft laten verrichten door derden
de afnemer typenummers, serienummers of garantiestickers heeft beschadigd, verwijderd of veranderd
bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik
bij verkeerde aansluiting of verkeerde netspanning
bij blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen
de goederen niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze zijn onderhouden
de goederen worden gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires
indien de afnemer de goederen op andere wijze onachtzaam heeft behandeld   


Artikel 9: Aansprakelijkheidsbeperking

Laptopia kan nimmer aansprakelijk worden gesteld:
wegens niet, of niet tijdige levering
voor gegevens in folders, reclamemateriaal, internet, offertes enz.
in geval van overmacht
indien de afnemer zelf of een derde de goederen repareert of daaraan veranderingen aanbrengt
indien de goederen voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze bestemd of geschikt zijn
indien de goederen onoordeelkundig of onzorgvuldig worden gebruikt
indien de goederen worden overbelast
voor schade veroorzaakt door geleverde software
voor schade veroorzaakt door geleverde hardware
voor schade veroorzaakt door geleverde diensten
voor bedrijfschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan 
voor gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan

Indien, ondanks bovenstaande, Laptopia aansprakelijk is, aanvaardt Laptopia slechts aansprakelijkheid tot het factuurbedrag van de geleverde goederen of diensten. 


Artikel 10: Ontbinding

De koopovereenkomst wordt zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist ontbonden als:
de afnemer zijn verplichtingen jegens Laptopia niet tijdig of niet behoorlijk nakomt
het faillissement van de afnemer wordt aangevraagd
de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard
de afnemer surseance van betaling aanvraagt
beslaglegging bij de afnemer plaatsvindt
de afnemer onder curatele wordt gesteld
de afnemer zijn beschikkingsbevoegdheid verliest
de afnemer tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat
de afnemer overlijd

Door de ontbinding van de koopovereenkomst worden de openstaande vorderingen direct opeisbaar. Laptopia is dan bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde goederen terug te nemen.
De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.


Artikel 11: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.